facebook
Методична діяльність

План роботи міського методичного об’єднання

План

1. Цілі методичної роботи. Принципи, основні функції методичної роботи з кадрами

Основи методичної роботи: змістовна, організаційна, процесуальна, мотиваційна тощо.

Рівні методичної майстерності вчителів (репродуктивний, адаптивний, проблемно-моделюючий тощо) і організація методичної роботи з ними. Психолого-педагогічні основи методичної роботи. Взаємозв’язок стану і результатів освітньої діяльності навчального закладу і методичної роботи з кадрами.

2. Система методичної роботи в освітньому заклад.

Професійні об’єднання вчителів, їх види. Методичні об’єднання, їх структури, зміст діяльності.

Кафедри, наукові лабораторії як центри організації методичної, дослідно-експериментальної роботи з вчителями різних профільних класів. Творчі (проблемні) групи вчителів.

Методична тема освітнього закладу, Методична тема шкільного методичного об’єднання. Досвід роботи методичних об’єднань шкіл м. Києва.

3. Форми методичної роботи: індивідуальні, колективні, нетрадиційні. Активні форми методичної роботи.

4. Керівник методичного об’єднання та його роль в методичній роботі району

Структурні компоненти діяльності керівника методичного об’єднання вчителів фізики: аналітична, планово-прогностична, організаційна, регулююча.

5. Робота районного методичного об’єднання вчителів фізики

Формування складу районного методичного об’єднання. Зміст діяльності: аналітична, діагностична, інформаційна, експертна, консультаційна, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду тощо. Планування роботи ММО. Робота районного методичного об’єднання з керівниками ШМО.

Структура методичної роботи в місті.

6. Методична рада (актив), її роль в роботі МО вчителів фізики району

Функції методичної ради.

7. Вивчення та аналіз методичної роботи в навчальних закладах

Зміст, форми і методи вивчення стану і результатів методичної роботи. Оцінювання процесу і результатів методичної роботи. Критерії оцінки.

 

Зміст 1.

Цілі методичної роботи. Принципи, основні функції методичної роботи з кадрами.

Основи методичної роботи: змістовна, організаційна, процесуальна, мотиваційна тощо.

Рівні методичної майстерності вчителів (репродуктивний, адаптивний, проблемно-моделюючий тощо) і організація методичної роботи з ними. Психолого-педагогічні основи методичної роботи. Взаємозв’язок стану і результатів освітньої діяльності навчального закладу і методичної роботи з кадрами.

2. Система методичної роботи в освітньому закладі.

Професійні об’єднання вчителів, їх види. Методичні об’єднання, їх структури, зміст діяльності.

Кафедри, наукові лабораторії як центри організації методичної, дослідно-експериментальної роботи з вчителями різних профільних класів. Творчі (проблемні) групи вчителів.

Методична тема освітнього закладу. Методична тема шкільного методичного об’єднання. Досвід роботи методичних об’єднань шкіл м. Києва.

3. Форми методичної роботи.

Індивідуальна – це свідома, цілеспрямована, планомірна, безперервна праця вчителів з наступних питань :

організація самоосвіти (з виступами на засіданнях методичного об’єднання, педагогічних конференціях, виставках тощо);

стажування, наставництво (робота з молодими спеціалістами);

індивідуальні консультування, бесіди;

відвідування уроків досвідчених вчителів;

аналіз та самоаналіз;

творча майстерня тощо.

Колективні (масові, групові) – форми роботи, що сприяють виробленню єдності поглядів, вимог, ідей під час розв’язання важливих педагогічних проблем:

засідання МО;

педагогічні читання (виявлення передового педагогічного досвіду, занурення в його сутність);

науково-практична конференція;

постійно діючий семінар (задоволення потреб педагогів у нових досягненнях практичної педагогіки та методики викладання предметів);

педагогічна виставка (пропаганда, презентація напрацювань педагогів з проблем викладання предмета);

тренінги (навчання формам управління навчанням учнів);

методичні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи;

взаємовідвідування уроків, виховних заходів з предмета (в тому числі з метою оволодіння міжпредметними зв’язками фізики з іншими науками);

огляд фахової літератури та обговорення новинок науково-методичної літератури (забезпечення вчителя інформацією з метою збагачення змісту роботи та самоосвіти) тощо.

Нетрадиційні:

мозковий штурм;

методичний фестиваль;

педагогічний КВК;

аукціон педагогічних ідей;

круглий стіл;

авторські школи;

педагогічна вітальня;

ярмарок-виставка педагогічних ідей;

конкурс педагогічної майстерності;

4. Керівник методичного об’єднання та його роль в методичній роботі району. В сучасних умовах керівник методичного об’єднання це:

 

неформальний лідер;

ініціатор конкретних методичних справ;

мотиватор творчості педагогів-предметників;

акумулятор передових ідей;

людина, здатна до адаптації педагогічних ідей в нових умовах;

провідник нових знань;

регулятор людських відносин.

Структурні компоненти діяльності керівника методичного об’єднання вчителів фізики. Аналітична.

Аналіз:

плану МО;

стану викладання і якості викладання (базового і додаткового);

рівня професійної компетентності та діяльності педагога;

тенденцій, що впливають на рівень навчально-виховного процесу.

Планово-прогностична.

Планування:

роботи методичного об’єднання;

навчання в рамках МО;

вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

взаємоконтролю;

визначає зону найближчого професійного розвитку педагога.

Організаційна.

Організація:

засідань МО;

творчих звітів вчителів фізики;

взаємовідвідувань занять вчителями предметниками;

тестування (моніторингу) якості знань;

наставництва.

Регулююча.

Регуляція:

 • процесу освіти (самоосвіти) вчителів і учнів;
 • професійних відносин.

5. Робота районного методичного об’єднання вчителів фізики.

Структура методичної роботи в районі

В умовах сучасної школи організаційна структура методичної роботи в районі може включати , крім традиційних (творчі групи, школа молодого вчителя тощо), нові форми – групи діагностики, тимчасові об’єднання вчителів, сформовані на підставі вивчення утруднень в їх роботі тощо.

Діяльність групи діагностики

Ця група може бути сформована з найбільш досвідчених вчителів району. Координує діяльність групи керівник методичного об’єднання вчителів фізики міста. Основні напрямки діяльності групи можуть бути такі:

 • контроль, аналіз та прогнозування якості професійної підготовки вчителів фізики, якості навчально-виховного процесу з предмету;
 • формування банку даних про стан навчально-виховного процесу, методичної роботи з предмету в школі, виконання рекомендацій методичного об’єднання району;
 • формування банку даних про передовий педагогічний досвід, нові дослідження в галузі педагогіки, психології, методики викладання предмету;
 • визначення перспективних цілей з питань розвитку змісту, форм і методів, засобів навчально-виховної діяльності, з розвитку науково-методичної діяльності вчителів району;
 • підготовка рекомендацій для методичної ради з питань планування, організації та змісту науково-методичної роботи з предмету в місті.

Діяльність методичного об’єднання вчителів фізики може включати наступне коло питань:

 • розробка і здійснення заходів підвищення рівня освітнього процесу, вибір активних форм і методів навчання, обговорення методики викладання окремих тем і розділів навчальної програми:
 • вивчення і аналіз навчально-програмної документації, обговорення перспективно-тематичних та інших планів;
 • ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури;
 • вивчення, відбір та впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду;
 • аналіз результатів освітнього процесу, підготовка єдиних контрольних та перевірочних робіт, матеріалів до екзаменаційних білетів;
 • проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад з фізики;
 • організація педагогічного наставництва;
 • відвідування та обговорення відкритих уроків.

Зразки планів методичної роботи подані в додатках 1-2.

6. Методична рада (актив), її роль в роботі МО вчителів фізики району

В методичну раду обираються досвідчені вчителі району, вчителі-методисти. Методична рада має певні функції:

організаційно-педагогічна – визначення методичної проблеми (проблем), над якими працюють вчителі фізики району, цілей для її розв’язання; керівництво роботою окремих секцій (комісій, творчих груп, семінарів тощо); формування та керівництво тимчасовими групами для ліквідації утруднень, які виникають в роботі вчителів; створення та керівництво групою діагностики;

інструктивно-методична – інструктаж та консультації вчителів з питань вивчення та виконання нормативних документів, оперативне інформування про загальноміські заходи з предмету, інформування вчителів про нові педагогічні видання, про педагогічний досвід роботи вчителів інших районів міста та регіонів України тощо;

пошуково-дослідницька – залучення вчителів до дослідницької, пошукової діяльності, включення їх в роботу над педагогічною проблемою;

вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

адаптивна – скорочення строків адаптації молодих спеціалістів;

організація самоосвіти вчителів.

7. Вивчення та аналіз методичної роботи в навчальних закладах Зміст, форми і методи вивчення стану і результатів методичної роботи. Оцінювання процесу і результатів методичної роботи. Критерії оцінки.

  Наказ Міністерства № 918 від 08.08.2014 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році" [186,9 KiB, 280 завантажень]

  Лист МОНУ Від 16.06.2014 № 1/9-319. Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. [41,7 KiB, 620 завантажень]

  Знайомство з програмним забезпеченням SCRATCH [491,4 KiB, 5 968 завантажень]

Джерело: http://www.fiz-metodika.kiev.ua/index.php/physics.html

Обговорення

Весь текст

Мирослав

Сьогодні сайт вже не просто забаганка, а радше потужний інструмент особистого просування та розвитку, який при вмілому використанні здатен суттєво підвищити вашу видимість, комунікативні навички і звісно ж – професійний рівень. Іншими словами – це насамперед прискорювач вашого зростання, як на особистому, так і на професійному тлі. Запрошую до співпраці та співавторства освітнього порталу "ІНФОСВІТ".

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Close